นายธันยธรณ์ อุ่นศิริ

ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

" การพัฒนาตนเองและการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร บางทีตัวเราเองทำงานไปเรื่อยๆ ทุกวัน รู้สึกว่าตัวเอง “ติดกับดักความคิดของตัวเอง” เหมือนไม่รู้จะพัฒนาอะไร ฉะนั้น การพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ไม่ว่ะจะเป็นการเรียนในระบบหรือการศึกษาความรู้ด้านอื่นๆจะช่วยให้รู้ว่าตัวเองได้เปิดโลกกว้างและพัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วย การพัฒนาตนเองไม่จำเป็นต้องเป็นการเรียนหรือการศึกษาที่ได้วุฒิ แต่เป็นการเรียนรู้นอกระบบก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้รางวัลและชมเชยบุคลากรที่มีผลงานดี "


นายวิชิต ประทีปเกาะ

เว็บไซต์ครูวิชิต

นายสถาพร วรรณวงศ์กา

เว็บไซต์ครูสถาพร