นายธันยธรณ์ อุ่นศิริ

หัวหน้าสาขาเทคนิคพื้นฐาน

นายวิชิต ประทีปเกาะ

ครู

นายฤกษ์ฤทธิ์ จันทุดม

ครู

นายสถาพร วรรณวงศ์กา

ครู